Koordinacija i project management

 • Koordinacija u procesu tendera, sistematizacija prikupljenih ponuda u cilju odabira izvođača radova;
 • Vođenje izgradnje, koordinacija toka gradnje od građevinske do upotrebne dozvole uz vršenje stručnog nadzora za sve faze projekta;
 • Saradnja sa investitorom, projektantima, izvođačima i odgovornim izvođačima i predlaganje mera u cilju poboljšanja i optimizacije projekta;
 • Pružanje usluge projektantskog nadzora;
 • Izrada i praćenje dinamičkih planova na izvođenju radova;
 • Sinhronizacija rada i kontrola svih radova u pogledu rokova i kvaliteta
 • Kontrola troškova na izgradnji objekta;
 • Kontrola i overa količina izvedenih radova, isporučene i ugrađene opreme i materijala.
 • Kontrola i provera opravdanosti za nepredviđenim i naknadnim radovima u toku izvođenja radova
 • Organizovanje radnih sastanaka sa učesnicima na projektu i vođenje zapisnika u cilju praćenja realizacije radova i rešavanjem tekuće problematike i definisanih ciljeva;
 • Izrada izveštaja o stanju, kvalitetu i stepenu izgradnje objekta.
 • Definisanje kritičnog puta realizacije i pritisak na završetak pozicija koje kasne u odnosu na usvojen termin, odnosno plan;
 • Pribavljanje, priprema i kompletiranje neophodne dokumentacije i saglasnosti nadležnih organa za tehnički pregled objekta;
 • Saradnja sa Izvođačem u pripremi projekta izvedenog stanja