25. godina uspešnog poslovanja

Kompanija BERGER GROUP nastala je spajanjem partnerskih kompanija „Potka doo“ Beograd osnovane 1997. godine  i „Falcon Group doo“ Beograd osnovane 2019. godine. 

Cilj novonastale kompanije BERGER GROUP jeste da donese novi kvalitet koji će biti prepoznat kod investitora i poslovnih partnera na domaćem i inostranom tržištu. Svoju poslovnu politiku oslanja na tradiciju i znanje kompanija čijom je integracijom nastala. 

Berger group gradi znanjem i iskustvom, povezujući  humanističke, umetničke i tehnološke aspekte koje gravitiraju oko struke. 

Sa idejom da stvorimo agilni poslovni ambijent u kojoj se vrednuje doprinos svakog pojedinca, Berger group omogućava svojim zaposlenima da evaluiraju i usavrašavaju  svoja znanja, omogućava da učestvuju u razradi različitih projekata na različitim nivoima i da se profilišu spram svojih senzibiliteta, čime doprinosimo stimulativnom i kreativnom progresu pojedinca. 

Berger Group logo

1997. godina

„Kompanija Potka doo“ Beograd osnovana je 1997. godine i bavila se pripremom i izradom kompletne projektne dokumentacije sa timom koji su činili inženjeri svih struka neophodnih za razvoj projekta od ideje do realizacije.  

Kompaniju su na početku pretežno činili inženjeri građevinske struke, i primarna orijentacija bili su tehnologija izgradnje objekata, konstuktruktivna stabilnost, izvodjenje i nadzor. Vremenom su se menjale ambicije firme i struktira firme je  transformisana. Rastao je stručni tim profesionalno i brojčano. 

Proširena je delatnost na kompletnu razradu projekta, odnosno sve poslove koji prethode izradi projekta, analiza lokacije i isplativosti, a nakon toga kompletna usluga od idejnog rešenja do projekta za izvodjenje.

Takođe, kompanija je pružala uslugu stručnog nadzora tokom izvođenja građevinskih objekata svih kategorija. 

2019. godina

 „Falcon group doo“ Beograd osnovan je 2019. godine kao kompanija koja je okupila jak stručni tim i bavila se pripremom i izradom kompletne projektne dokumentacije u građevinarstvu, izradom planskih dokumenata i urbanističko tehničke dokumentacije. Za tri godine delovanja uspeo je da se svojom profesionalnom uslugom visoko pozicionira na domaćem tržištu, posebno u oblasti Urbanizma. 

2022. godina

U prethodnom periodu dve kompanije su svojim partnerskim delovanjem na više referentnih projekata, koji su realizovani ili su u fazi realizacije, ostvarili uspešnu saradnju. Vođeni zahtevima tržišta i formom aktuelnih i projekata koji su u planu, bilo je potrebno integrisati znanje, iskustvo i energiju dve kompanije u jednu, sa jedinstvenom vlasničkom i rukovodećom strukturom. 

Visoka stručna osposobljenost zaposlenih i poštovanje međunarodno priznatih standarda Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 u kombinaciji sa dugogodišnjim iskustvom čine nas konkurentnim, odgovornim i pouzdanim partnerom. 

Naš sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015 uspostavljamo u interesu naših partnera, kupaca, zaposlenih, društva u celini i uspešnije realizacije naših usluga. 

Principi  poslovanja Berger group

  • Zajednica koju čine visoko stručni pojedinci 
  • Dugogodišnje iskustvo 
  • Neprekidno unapređenje znanja i kompetentnosti 
  • Zadovoljstvo zaposlenih i njihov doprinos realizaciji utvrđenih ciljeva 
  • Održavanje i negovanje dobrih odnosa sa dobavljačima, kooperantima i poslovnim partnerima 
  • Poštovanje rokova 
  • Bezbednost i zdravlje ljudi na radu 
  • Zaštita životne sredine

Unapređenjem postojećih profesionalnih kompetenci, činimo sve da obezbedimo uslove za kvalitetan rad i razvoj profesionalnih i ličnih kapaciteta svog tima kroz profesionalne obuke i stručna usavršavanja. 

Projekti na koje smo ponosni

Projekat rekonstrukcije i dogradnje objekata i izgradnje stambeno-poslovnog objekta na uglu ulica Cara Dušana, Knićaninove i Skender begove u Beogradu
BGRP: 23889.36 m2
Spratnost: 3PO+P+G+4+Ps
Godina projektovanja: 2020.
Godina realizacije: 2022.
Investitor: Krug investicije d.o.o

Predmetna lokacija se nalazi u istorijskom jezgru Beograda, u okviru granica prostorno kulturno-istorijske celine koja predstavlja materijalno svedočanstvo grada dugo dva milenijuma. Definisana celina poseduje kulturno-istorijske, urbanističke, arhitektonske, estetske, društvene, sociološke i nematerijalne vrednosti. Osnovna svojstva ovog područja predstavljaju urbani kontinuitet i očuvanost ulične matrice i građevinskog fonda više od vek i po što ukazuje na njene nesporne urbanističke vrednosti. Važnu karakteristiku jezgra čine pravilni blokovi sa ivičnom izgradnjom i zelene površine unutar bloka. Predmetni blok, inače namenjen stanovanju, značajnim delom se zadržao u neizmenjenom obliku sve do danas.

U okviru celine kojoj pripada, predmetna lokacija podleže opštim merama zaštite koje podrazumevaju očuvanje zatečene istorijske matrice bloka, očuvanje ivične blokovske izgradnje na parceli kao nasleđenog tipa građenja i nadovezivanje na postojeće objekte koji se rekonstruišu na način kojim se unutar bloka formira slobodno unutrašnje dvorište karakteristično za gradski centar.
Ugaona pozicija projektovanog objekta, osim što posebno ističe arhitekturu i volumen, konačno definiše i blok kom pripada (blok između ulica Cara Dušana, Dubrovačke, Skender begove i Knićaninove). Rekonstrukcija i dogradnja postojećih objekata ima za cilj da sačuva kompaktan blok sa ivičnom izgradnjom, na način kojim će se unaprediti uslovi korišćenja postojećih objekata. Saglasno navedenom, uz definisane mere tehničke zaštite i u skladu sa neposrednim okruženjem i posebnim merama zaštite, interpolacija dograđenih delova objekta je usklađivana sa visinskom regulacijom datom urbanističkim uslovima, ali i sa karakterističnom ugaonom pozicijom i odnosom prema neposrednom okruženju.

Postojeći objekti u Skender begovoj br.12 i br.14 su valorizovani kao objekti od posebne vrednosti – oni su rekonstruisani i nadograđeni u skladu sa merama tehničke zaštite koje su za njih posebno određene, ali i u skladu sa postojećim arhitektonsko-konstruktivnim i funkcionalnim sklopom projektovanog objekta, primereno istorijskom kontekstu.

Projektovana dogradnja i nadogradnja postojećih objekata formira objekat koji je u konstruktivnom smislu podeljen na dve lamele – uz ulicu Cara Dušana i uz Skender begovu, sa uklopljenom fasadom obe lamele u delu prema Knićaninovoj ulici i sa jedinstvenom podzemnom garažom koja je projektovana u okviru tri podzemna nivoa i kojoj se pristupa preko dve dvosmerne kolske rampe iz Knićaninove ulice. U okviru obe lamele i objekata koji se rekonstruišu, sa ukupno 107 stambenih jedinica različite strukture organizovanih uz četiri stambena ulaza (dva iz C. Dušana i dva iz S. begove) na nadzemnim etažama, na nivou prizemlja i galerije su u kontinuitetu planirani sadržaji poslovanja. Projektovano je ukupno 11 poslovnih lokala, sa direktnim pristupom iz ulice C.Dušana, odnosno Knićaninove i S.begove.

Projektovane su tri podzemne etaže, prizemlje, galerija, četiri nadzemne etaže i povučen sprat sa izlazom na krovnu terasu iz dela stambenih jedinica. Objekat je površine 24000m2.
Materijalizacija objekta kombinuje klasične materijale sa savremenim rešenjima.)

Untitled 1890 × 2160 px 3840 × 2160 px 3840 × 3160 px 4840 × 2160 px 4840 × 3160 px 3840 × 2160 px 2448 × 2160 px 1950 × 2160 px 3840 × 2160 px 2448 × 2160 px 2778 × 2160 px 2248 × 2160 p 2 1 scaled Untitled 1890 × 2160 px 3840 × 2160 px 3840 × 3160 px 4840 × 2160 px 4840 × 3160 px 3840 × 2160 px 2448 × 2160 px 1950 × 2160 px 3840 × 2160 px 2448 × 2160 px 2778 × 2160 px 2248 × 2160 p 3 1 scaled Untitled 1890 × 2160 px 3840 × 2160 px 3840 × 3160 px 4840 × 2160 px 4840 × 3160 px 3840 × 2160 px 2448 × 2160 px 1950 × 2160 px 3840 × 2160 px 2448 × 2160 px 2778 × 2160 px 2248 × 2160 px 1 3 scaled

Manastirski kompleks Kastaljan smešten je na istočnoj, šumom pokrivenoj padini Kosmaja prema naselju Nemenikuće. Kompleks se sastoji od crkve, konaka i trpezarije. Na osnovu rezultata sistematskih arheoloških iskopavanja, arhitektonske i stilske analize otkrivenih objekata i pokretnog arheološkog materijala, mogu se izdvojiti tri faze gradnje i korišćenja prostora. Prvoj i najstarijoj fazi pripada crkva čija se gradnja može smestiti u XIV vek. U drugoj fazi crkva je pretrpela izvesne izmene, a tada je podignuta i trpezarija. To je vreme početka XV veka, naglog uspona tek stvorene despotovine Srbije.

Novoizgrađeni objekat sa prepravljenom crkvom u funkciji kapele, služio je despotu Stefanu kao letnji dvor. Treću fazu gradnje i konačno uobličavanje prostora u manastirski kompleks predstavlja podizanje konaka. S obzirom na utvrđene značajne arheološke i istorijske činjenice, kao i na izrazitu arhitektonsku vrednost očuvanih ostataka manastirskog kompleksa, sa nataloženim graditeljskim postupcima primenjivanim u srazmerno dugom vremenskom periodu od XIV do kraja XVII veka, kada je manastir razoren, kompleks na lokalitetu Kastaljan predstavlja spomenik izuzetnih vrednosti za proučavanje i saznanja o vremenu Srbije despota Stefana Lazarevića, a naročito za oblast Kosmaja koja je u to vreme imala ulogu velikog verskog centra. (Izvod iz Službeni list grada Beograda br. 16/87)

Povod za izradu  projekta parcelacije je inicijativa SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE ŠUMADIJSKE – Crkvene opštine Nemenikuća za izdvajanje lokaliteta Manastira Kastaljan iz postojeće katastarske parcele 5206/1 KO Nemenikuće i formiranje nove parcele, za potrebe obnove manastirskog komleksa.

Cilj izrade projekta parcelacije je utvrđivanje jasne granica parcele arheološkog lokaliteta manastira Kastaljan, za potrebe obnove manastirskog komleksa.

Predmetna lokacija se nalazi na teritoriji katastarske opštine Nemnikuće, opštine Sopot u području Regionalni prostorni plan administrativnog područja grada Beograda („Sl.list grada Beograda br.10/04), Izmena i dopuna Regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada    Beograda („Sl.list grada Beograda“ br.38/11 i 86/18) i Prostorni plan gradske opštine Sopot („Sl.list grada Beograda“ br. 54/2012)

Predmetna lokacija se  prostornim planom u najvećem delu nalazi u poljoprivrednom zemljištu i manjim delom u šumskom zemljištu.

Na prostornom Planu prepoznat je lokalitet Manastira Kastaljan i ubeležen pod brojem 65 kao Kulturno dobro, Spomenik Kulture, u kategoriji: evidentirani arheološki lokaliteti koji uživaju zaštitu na teritoriji opštine Sopot.

U Dopisu Zavoda za zaštitu spomenika kulture br. 0897/19 od 12.09.2019. navedeno je da je Manastir Kastaljan utvrđen za kulturno dobro (Sl. list grada Beograda br. 16/87).

U listu nepokretnosti broj 491, upisana je zabeležba da je rešenjem broj 952-02-13-69/2016 na osnovu izvoda iz registra kulturnih dobara koji je dostavio Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, zabeležuje se svojstvo kulturnog dobra Manastira Kastaljan i zaštićene okoline tog kulturnog dobra Manastira Kastaljana i zaštićene okoline toh kulturnog dobra koje čine spoljne granice te parcela, sa datumom upisa 05.02.2018.

Untitled 2500 × 2160 px 3840 × 2160 px 3240 × 2160 px 1 2048x1365 1 fotka za sajt KASTALJAN 2 scaled 1Kastaljan

STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT spratnosti 3Po+P+7+Ps

na uglu ulica Save Mašković i novoformirane saobraćajnice S1 za predmetnu lokaciju uradjeni su:

– projekat preparcelacije potvrđen pod brojem IX-06 br. 350.15-86/2020 od 27.05.2020. godine

– Urbanistički projekat potvrdjen pod brojem IX-06 br. 350.13-76/2020 od 01.10.2020.godine

– Idejno rešenje/ lokacijski uslovi ROP-BGDU-34019-LOC-1/2020

– Projekat za građevinsku dozvolu ROP-BGDU-34019-CPАН-11/2021

– Projekat za izvođenje ROP-BGDU-34019-CFPM-17/2022

Predmetna lokacija se nalazi na teritoriji katastarske opštine Voždovac, u bloku između ulica Save Mašković, Babelove i Bulevara Oslobođenja. Matrica bloka je nepravilnog trapezoidnog oblika.

Predmetna i okolne katastarske parcele  predstavljaju  gradsko građevinsko zemljište, pri čemu postojeći građevinski fond čine uglavnom stambeni objekti i poslovni objekti lošeg boniteta.
Osim stambenih, izgrađen je jedan manji broj poslovnih objekata spratnosti P do P+1 u koje spada: stanica zasnabdevanje gorivom površine oko i nekoliko stovarišta i skladišta.

Predmetne parcele nalazi se u većem delu u  granicama Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave grada Beograda (celine I-XIX),(Sl. List grada Beograda br. . 20/16, 97/16, 69/17, 97/17),  kojim je planirana za površine ostalih namena – mešoviti gradski centar, u zoni više spratnosti 17.M4.1. Deo predmetne lokacije nalazi se u granicama Plana detaljne regulacije dela za područje dela gradske potceline Trošarina („Sl. list grada Beograda“, br. 52/12), koji je planiran za zelene površine u okviru površina javne namene.

Sa istočne strane predmetnih kat.parc. nalaze se kat.parc. 7743/43 i 48076 KO Voždovac koje su planskim dokumentom regulisane kao sabraćajnica S1, koja je  u fazi realizacije, sa širinom regulacije 11,0m, od čega je kolovoz širine 6,0m i obostrano trotoari po 2,5m.

Sa zapadne strane nalazi se kat.parc. 7743/8 KO Voždovac na kojoj je se nalazi stanica za snabdevanje gorivom. Prema Planu detraljne regulacije dela za područje dela gradske potceline Trošarina („Sl. list grada Beograda“, br. 52/12) pripada zoni B2, namenjenoj  izgradnji stanice za točenje goriva, sa pratećim sadržajima kao što su servisi, autotrgovina pod kojom se podrazumevaju: auto-salon, auto-delovi, autokozmetika, i trgovina na malo. Obuhvata prostor na uglu Ulica Save Maškovića i Bulevara oslobođenja.

Sa južne strane predmetne lokacije nalazi se kat.parc. 7743/3 KO Voždovac na kojoj ima više izgrađenih objekata spratnosti P-P+Pk planiranih za zamenu. Navedena predmetna parcela prema PGR-u takođe pripada zoni 17.M4.1.

Sa severne strane nalazi se kat.parc.br.7743/7 KO Voždovac  koja prema PDR-u sa delom predmetne parcele 7743/4 formira javnu zelenu površinu.

Površina predmetne lokacije je 80 ari  68 m2 je (8068 m2). Objekat je ugaoni dvostrano uzidan, atrijumskog tipa. Spratnost objekta je 3Po+P+7+Ps.

01 14a Photo 1 scaled 102 27 Photo 1 scaled 1trosarina kontekst 1