Tehnička dokumentacija

Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje uslova, dozvola, saglasnosti na projektnu dokumentaciju i realizaciju izgradnje:

 • Idejna rešenja (IDR)
 • Idejni projekti (IDP)
 • Projekti za građevinsku dozvolu (PGD)
 • Izrada svih pratećih elaborata
 • Tehnička kontrola projekata
 • Projekti za izvođenje (PZI)
 • Elaborati za priključenje objekta na infrastrukturu
 • Projekti izvedenog objekta (PIO)
 • Predmeri i predračuni radova za izgradnju objekata
 • Detaljna razrada izvođačke dokumentacije (izvođački detalji)

Objedinjena procedura - podnošenje dokumentacije preko CEOP aplikacije

 • Zahtevi za lokacijske uslove
 • Zahtevi za Građevinsku dozvolu i pravnosnažnost iste
 • Zahtevi za prijavu radova
 • Zahtevi za saglasnost MUP-a
 • Zahtevi za priključenje objekta na javnu infrastrukturu